OPEN_CALL 2018

TÉMA: Antropocén

Antropocén je pojem, ktorý zatiaľ len čaká na svoju presnú vedeckú definíciu, o to väčší priestor však poskytuje tej umeleckej. Je nesporné, že bez zásahu človeka, by prostredie Zeme vyzeralo výrazne inak. Geochemické cykly prvkov, odlesňovanie alebo naopak zalesňovanie nepôvodnými druhmi, rozpad jedného ekosystému a vznik druhého – to všetko má od istého času na svedomí primárne ľudstvo. Dostala sa naša planéta do geologického obdobia, ktoré je výsledkom našich činov? V roku 2016 sa 34 z 35 vedcov na Celosvetovom geologickom kongrese zhodlo, že áno. Väčšina laickej verejnosti by sa k tomuto názoru priklonila. Faktom je, že na zemeguli neexistuje miesto, ktoré by nebolo zasiahnuté pôsobením človeka. Kedy ale nastal ten zlom? S prvým masovým lovom zvierat, s prvým odlesňovaním plôch pre poľnohospodárske účely, s prvou urbanizáciou miest, či s priemyselnou revolúciou?

Tak, ako nevieme (nechceme?) predpovedať koniec tohto geologického obdobia, nie sme si celkom istí ani jeho začiatkom. Už na konci 19. storočia sa začali ozývať skôr varovné hlasy z kruhov vedeckej obce (T. W. Jenkyn, A. Stoppani, V. Vernadskij, G. P. Marsh), že človek získal moc nad prírodou. Autor pojmu antropocén geochemik Paul Crutzen, držiteľ Nobelovej ceny, to vidí tak, že ľudstvo má momentálne najrozhodujúcejší podiel na druhovom zložení rastlín a živočíchov, na povahe klímy a už od priemyslovej revolúcie dokáže zásadne meniť povrch planéty. Geológovia zasa považujú za prelom v dominancii ľudstva nad svojim prostredím až nástup testov atómových zbraní za Studenej vojny. Dokladajú to preukázateľne zvýšeným obsahom plutónia v ovzduší.

Hoci ešte vedci nemajú vo všetkých otázkach jasno, je isté, že vo veku vlády človeka nad planétou majú na ňu zemetrasenia, tsunami či erupcie sopiek menší dopad ako stavba diaľníc, budovanie veľkomiest či globálna ťažba nerastov. Už v roku 2020 by sa mohol stať pojem antropocén rovnako bežný ako doba ľadová. Ešte vzdialenejšia budúcnosť možno prinesie politiku kompenzácie vyhynutých druhov novými prostredníctvom genetických mutácií či prepájania strojov a organizmov. Keďže sme v tejto biosfére jediní, ktorí si dokážeme uvedomovať následky svojich činov, nadobúda táto situácia aj morálny rozmer. S reálnou schopnosťou zničiť ekologický systém nesieme zodpovednosť za život a to nie len svoj, ale za život ako formu bytia. Uplatňovanie tohto morálneho princípu sa však často dostáva do rozporu s presadzovaním sa človeka ako biologického druhu. Silou znásobenou 7 miliardkrát sme začali okolo seba vytvárať nové umelé životné prostredie, ktoré následne utvára to, kým sme a kam spoločne smerujeme. Otázkou zostáva, či takto systematicky nevychyľujeme misky na váhach našej vlastnej existencie.

Postup a podmienky zaradenia do programu OFF_festivalu Bratislava 2018:

Pošli svoj projekt reagujúci na hore uvedenú tému do 31. mája 2018 prostredníctvom zaslania vyplneného pdf formuláru (a všetkých požadovaných príloh) na emailovú adresu applications@offfestival.sk

Zaslaním prihlášky účastník súhlasí a akceptuje Všeobecné podmienky OFF_festivalu Bratislava. Podmienky účasti si pred zaslaním prihlášky dobre prečítajte:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OFF_festival Bratislava

Zaslané explikácie výstav (krátke aj dlhé) musia reagovať na tému festivalu a byť po jazykovej korektúre (slovenské aj anglické texty).

Predložené koncepcie musia obsahovať:

Pre sólo výstavy

Informácie o autorovi: meno
Informácie o kontaktnej osobe: meno, tel. a mail. kontakt
Informácie o projekte/diele: názov, stručná explikácia projektu týkajúca sa témy festivalu pre katalóg (max. 500 znakov), explikácia projektu týkajúca sa témy festivalu pre výstavné účely (max. 1800 znakov), náhľad všetkých diel inštalácie, 3 fotografie vo veľkosti maximálne 1 MB každá
Technické a inštalačné informácie projektu/diela: technika a spôsob adjustácie diela, predbežný počet a rozmery diel, v prípade objektov aj váha, vizualizácia plánovanej inštalácie

Pre skupinové/školské výstavy

Informácie o skupine: meno inštitúcie/meno umeleckej skupiny
Informácie o kontaktnej osobe: meno, tel. a mail. kontakt
Informácie o projekte/diele: názov, mená vystavujúcich autorov, stručná explikácia projektu týkajúca sa témy festivalu pre katalóg (max. 500 znakov) a explikácia projektu týkajúca sa témy festivalu pre výstavné účely (max. 1800 znakov), náhľad všetkých diel inštalácie, 3 fotografie vo veľkosti maximálne 1 MB každá
Technické a inštalačné informácie projektu/diela: technika a spôsob adjustácie diel, predbežný počet a rozmery diel, v prípade objektov aj váha, vizualizácia plánovanej inštalácie

Komisia OFF_festivalu Bratislava následne vyberie z prijatých projektov tie, ktoré budú zaradené do programu OFF_festivalu Bratislava 2018 a do exhibície počas mesiaca november 2018. Autori/kurátori budú informovaní do 1. júla 2018 o výsledku a o ďalšom postupe a pokynoch.

Záväzné podmienky OFF_festivalu Bratislava platné počas mesiaca november sú uvedené na webovej stránke OFF_festivalu Bratislava. (III. Práva a povinnosti vystavovateľa, IV. Doručenie diela, V. Technická realizácia – inštalácia, VI. Technické podmienky – bezpečnosť, VII. Ručenie za spôsobené škody, VIII Koniec festivalu – odinštalácia)

Registračný poplatok vo výške € 50/sólo výstava, € 100/skupinová výstava je potrebné uhradiť (len vybranými uchádzačmi) po oznámení výsledkov, najneskôr do 31. augusta 2018 bankovým prevodom na účet OFF_festivalu.

Organizátor: Občianske združenie OFF_festival Bratislava
Sídlo: Tbiliská 13, 831 06 Bratislava/Rača
IČO: 42256160
DIČ: 2023736286
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
Číslo účtu: 2921871256/1100
IBAN: SK06 1100 0000 0029 2187 1256
BIC /SWIFT/: TATRSKBX

Zápisné je určené na podporu chodu festivalu a čiastočné pokrytie produkčných a iných nákladov, súvisiacich s realizáciou festivalu (tlač katalógov, propagačných materiálov, propagácia festivalu, úhrada energií, inštalačné pomôcky a materiál, stráženie výstavného priestoru, občerstvenie na vernisáž, atď.)

Potvrdenie o obdržaní prihlášky ti príde do e-mailu v priebehu niekoľkých pracovných dní. Tak vieš, že tvoja prihláška bola úspešne poslaná a kompletná. V prípade, že ti v priebehu niekoľkých pracovných dní nepríde potvrdenie, skontroluj, či sa e-mail nenachádza v spame. Pokiaľ sa potvrdenie o obdržaní prihlášky nenachádza ani v nevyžiadanej pošte, znamená to, že sme prihlášku neprijali. Skús svoju prihlášku poslať znova. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať na applications@offfestival.sk

THEME: The Anthropocene

Anthropocene is a concept still waiting for its exact scientific definition, which offers even a bigger space for the artistic one. Without the human impact the environment on Earth would look undisputedly very much different. Geochemical cycles of elements, deforestation or contrary, planting unoriginal types of trees, a crush of one ecosystem and raise of a new one – this all has been primarily in charge of mankind since a certain period. Is our planet in a new geological era, which is the result of our deeds? There were 34 of 35 scientists at the International Geological Congress in 2016 saying yes. The majority of laymen public would agree too. The fact is that there is no place on Earth left uninfluenced by a human being. But when this prevalence appeared? With the first mass hunt of animals, with the first deforestation of areas for agricultural purposes, with the first urbanization or with the Industrial Revolution?

Just as we cannot (do not want to) predict the end of this geological period we are not certain about its beginning. Already at the end of the 19th century the first rather warning voices were heard from among the scientific community (Thomas W. Jenkyn, Antonio Stoppani, Vladimir Vernadsky, George Perkins Marsh) that man achieved the power over nature. The author of the Anthropocene concept, geochemist and the Nobel Prize awardee Paul Crutzen says that mankind has nowadays the decisive influence on the plant and animal species structure, on the character of climate and since the Industrial Revolution we have been able to change crucially the planet surface. On the other hand, geologists consider the breakthrough in the human dominance over their environment the launch of nuclear tests during the Cold War. They argue with the considerable increase of plutonium since mid of the 20th century.

Not all questions might be clear to scientists, still it is certain that in the era of man’s rule over the planet earthquakes, tsunami or volcano eruptions have miner impact comparing to highways constructions, metropolises formation or global mining of minerals. Already in 2020 the concept Anthropocene might become as frequent as ice age. The even more distant future may bring a policy of extinct species compensation with new ones by means of gene mutations or fusion of machines and organisms. As we are the only ones in this biosphere who are aware of our deeds consequence this situation gains also a moral dimension. With the factual capability to destroy our ecological system we bear the responsibility not only for our own lives but also for life as a form of existence. However, this moral principle application often collides with assertion of humans themselves as a biological species. With a force multiplied 7 billion times we started creating a new artificial environment, which consequently forms us, who we are and where we are heading. What if we are systematically unbalancing the scale of our own existence by doing so?

Procedure and conditions for selection into the OFF_festival Bratislava 2018 program:

Submit your project referring to the abovementioned theme by 31 May 2018, by sending a completed pdf form (and all required attachments) to the email address applications@offfestival.sk

By submitting the application form, the applicant agrees to the General Terms and Conditions, OFF_festival Bratislava. Please read the terms and conditions carefully:

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OFF_festival Bratislava

Submitted project descriptions (short and long) must relate to the festival theme and must be proofread (Slovak and English versions) prior submitting.

The submitted proposals must contain the following information:

For solo exhibitions

Artist: name
Contact person: name, phone and email contact
Project/work details: title, short project description related to the festival theme to be used in the catalogue (max. 500 characters), project description related to the festival theme to be used in the installation (max. 1800 characters), previews of all selected works, 3 images maximum 1 MB size each
Media and installation details: technique and form of installation, preliminary number of works and their sizes, weight in the case of objects, visualization of intended installation

For group/school exhibitions

Group details: name of institution/name of art group
Contact person: name, phone and email contact
Project/work details: title, complete list of exhibiting artists, short project description related to the festival theme to be used in the catalogue (max. 500 characters), project description related to the festival theme to be used in the installation (max. 1800 characters), previews of all selected works, three images maximum 1 MB size each
Media and installation details: technique and form of installation, preliminary number of works and their sizes, weight in the case of objects, visualization of intended installation

From among received projects, the OFF_festival Bratislava board subsequently selects the OFF_festival Bratislava program to be presented during November 2018. Artists/curators will be informed by 1 July 2018 about results and follow-up procedures.

The mandatory terms and conditions valid during the month of November are published on the OFF_festival Bratislava website (III. Exhibitor`s rights and obligations, IV. Delivery of the work, V. Technical execution – installation, VI. Technical terms and conditions – safety, VII. Liability for incurred damage, VIII. End of the festival – removal of installation)

The registration fee € 50/solo exhibition and € 100/group exhibition should be paid (by selected applicants only) after the selection results are announced, no later than the 31 August 2018 via bank transfer to the OFF_festival account.

Organiser: Civil association OFF_festival Bratislava
Registered seat: Tbiliská 13, 831 06 Bratislava/Rača
CIN: 42256160
TIN: 2023736286
Bank contact: Tatra Banka, a. s.
Account number: 2921871256/1100
IBAN: SK06 1100 0000 0029 2187 1256
BIC /SWIFT/: TATRSKBX

The fee is intended to support the operation of the festival and partial coverage of production and other costs related to the implementation of the festival (printing of catalogue and promotional materials, promotion of the festival, utility charges, installation tools and material, surveillance of exhibition space, catering for the opening, etc.)

Confirmation of received application will be sent to your e-mail address within a few business days. This is the confirmation that your application has been successfully completed and submitted. In case, you receive no e-mail with the confirmation within a few business days, check your spam. No e-mail with the confirmation of received application in any of the mailboxes means the application has not been submitted. In this case, please, try to submit your application again. Please do not hesitate to contact us with any further questions at applications@offfestival.sk