OPEN_CALL 2017

TÉMA: Anatómia duše

Rozsah témy sa pohybuje od motívu tela ako obrazu naturálnosti a estetizácie fyzického, no aj symbolu prirodzenosti, základu existencie i smrteľnosti a pominuteľnosti. Na druhom konci stojí duša ako reprezentácia ľudského vnútra, viery, túžob, myšlienok a presvedčení konkrétneho človeka, ale aj spirituality alebo večnosti.

Analogicky tu dostáva priestor umelecký proces, pri ktorom sa niečo hmotné a hmatateľné posúva do teoretickej, abstrahujúcej roviny a naopak, kde sa objektivizuje a vizualizuje niečo neuchopiteľné. Otvárame nie len večnú otázku možnosti súladu tela a duše, dosiahnutia harmónie, či naopak nevyhnutnosti vzájomného popretia. Zaujíma nás aj analýza súčasného stavu a vnímanie oboch fenoménov v dnešnej spoločnosti. Čo pre nás znamenajú? Ako sa zmenilo naše vnímanie jedného, druhého aj oboch spolu v priebehu histórie? Celé ľudské snaženie, vedecké, filozofické, umelecké, je inšpirované rovnakou pohnútkou, snahou poznať podstatu existencie. Ľudské telo a duša sú jej najbezprostrednejšou reprezentáciou, možným kľúčom k odpovedi aj dôvodom túžby po nej. Vieme dnes viac ako kedysi?

Či už žijeme na hrane a fungujeme sebadeštruktívne, alebo nás opantal kult tela a hýčkame ho, každý si volíme vlastnú cestu vyrovnávania sa s freudovskou dilemou smrteľnosti. Môže byť zákon zachovania hmoty a energie zárukou pre nesmrteľnosť našej duše, alebo skôr dôvodom pre čechovovský cynizmus? Isaac Newton rovnako ako Charles Darwin verili v Boha, Georges Lemaitre v Teóriu veľkého tresku a Konstantin Ciolkovskij v dokonalé ľudstvo. Vedomie samých seba, svojho fyzického i duševného rozmeru, môže byť atribútom výnimočnosti ako aj ilúziou.

 

Postup a podmienky zaradenia do programu OFF_festivalu Bratislava 2017:

Pošli svoj projekt reagujúci na hore uvedenú tému do 15. júna 2017 prostredníctvom vyplnenia formuláru.

Zaslaním prihlášky účastník súhlasí a akceptuje Všeobecné podmienky OFF_festivalu Bratislava. Podmienky účasti si pred zaslaním prihlášky dobre prečítajte:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OFF_festival Bratislava

Zaslané explikácie výstav (krátke aj dlhé) musia reagovať na tému festivalu a byť po jazykovej korektúre. (slovenské aj anglické texty)

 

Predložené koncepcie musia obsahovať:

Pre sólo výstavy

Informácie o autorovi: meno, CV autora
Informácie o kontaktnej osobe: meno, adresa, tel. a mail. kontakt
Informácie o projekte/diele: názov, stručná expliácia projektu týkajúca sa témy festivalu pre katalóg (max. 500 znakov), explikácia projektu týkajúca sa témy festivalu pre výstavné účely (max 1800 znakov), náhľad všetkých diel inštalácie, 3 fotografie vo veľkosti maximálne 1 MB.
Technické a inštalačné informácie projektu/diela: technika a spôsob adjustácie diela, predbežný počet a rozmery diel, v prípade objektov aj váha, vizualizácia plánovanej inštalácie.

Pre skupinové / školské výstavy

Informácie o skupine/: meno inštitúcie / meno umeleckej skupiny
Informácie o kontaktnej osobe: meno, adresa, tel. a mail. kontakt
Informácie o projekte/diele: názov, mená vystavujúcich autorov, stručná expliácia projektu týkajúca sa témy festivalu pre katalóg (max. 500 znakov) a explikácia projektu týkajúca sa témy festivalu pre výstavné účely (max 1800 znakov), náhľad všetkých diel inštalácie, 3 fotografie vo veľkosti maximálne 1 MB.
Technické a inštalačné informácie projektu/diela: technika a spôsob adjustácie diel, predbežný počet a rozmery diel, v prípade objektov aj váha, vizualizácia plánovanej inštalácie.

Komisia OFF_festivalu Bratislava následne vyberie z prijatých projektov tie, ktoré budú zaradené do programu OFF_festivalu Bratislava 2017 a do exhibície počas mesiaca november 2017. Autori / kurátori budú informovaní do 1. júla 2017 o výsledku a o ďalšom postupe a pokynoch.

Záväzné podmienky OFF_festivalu Bratislava platné počas mesiaca november sú uvedené na webovej stránke OFF_festivalu Bratislava. (III. Práva a povinnosti vystavovateľa, IV. Doručenie diela, V. Technická realizácia – inštalácia, VI. Technické podmienky – bezpečnosť, VII. Ručenie za spôsobené škody, VIII Koniec festivalu – odinštalácia)

Registračný poplatok vo výške € 50 / sólo výstava, € 100 / skupinová výstava je potrebné uhradiť (len vybranými uchádzačmi) po oznámení výsledkov, najneskôr do 31. augusta 2017 bankovým prevodom na účet OFF_festivalu.

Organizátor: Občianske združenie OFF_festival Bratislava
Sídlo: Tbiliská 13, 831 06 Bratislava/Rača
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
Číslo účtu: 2921871256/1100
IBAN: SK06 1100 0000 0029 2187 1256
BIC /SWIFT/: TATRSKBX

Zápisné je určené na podporu chodu festivalu a čiastočné pokrytie produkčných a iných nákladov, súvisiacich s realizáciou festivalu (tlač katalógov, propagačných materiálov, propagácia festivalu, úhrada energií, inštalačné pomôcky a materiál, stráženie výstavného priestoru, občerstvenie na vernisáž, atď.)

Kópia prihlášky aj s prílohami ti príde do e-mailu, ktorý uvedieš v online formulári. Tak vieš, že tvoja prihláška bola úspešne poslaná a kompletná. V prípade, že kópiu prihlášky neobdržíš, skontroluj, či sa e-mail nenachádza v spame. Pokiaľ sa kópia prihlášky nenachádza ani v nevyžiadanej pošte, znamená to, že prihláška nebola odoslaná. Skús svoju prihlášku poslať znova. Pokiaľ sa ti nedarí prihlášku odoslať, zmenši veľkosť odosielaných súborov. V prípade pretrvávajúcich problémov odoslania prihlášky nás neváhaj kontaktovať.

 

THEME: Anatomy of the Soul

The scale of the topic ranges from a motif of a body as a concept of nudity and aestheticization of the physical, as well as a symbol of naturalness, essence of existence or mortality and ephemerality. As an opposing pole, there stands soul as a representation of a human inner, faith, desires, thoughts and belief of a particular human being, as well as spirituality and eternity.

Analogically, it opens a space for an artistic practice where something material and tangible shifts to the theoretical level and abstraction or contrary where something ungraspable is being objectivised and visualized. We open not only an ever-present question if a harmony between body and soul is possible or if a mutual deny is inevitable. We are also interested in analysis of the present state and perception of the both phenomena in the modern society. What do they mean for us? How has our approach to the one, the other and the both together changed in the course of history? The whole human striving – scientific, philosophical, artistic – is inspired by the same motivation, the attempt to reveal the meaning of the existence. The human body and soul are its most immediate representations, a possible key to the answer and the reason to long for it. Do we know more than before?

Whether we live on the edge and act self-destructive or we indulge in the cult of body and its pampering, each of us choose his own way to deal with the Freudian dilemma of mortality. Can the law of conservation of energy and matter be a guarantee for immortality of our soul or rather a reason for the Tchekhov-like cynicism. Isaac Newton as well as Charles Darwin believed in God, Georges Lemaitre in The Big Bang Theory and Konstantin Tsiolkovsky in a perfect humankind. The self-awareness, awareness of our physical and spiritual dimension can be an attribute of uniqueness or an illusion.

 

Procedure and conditions for selection into the OFF_festival Bratislava 2017 program:

Submit your project referring to the abovementioned theme by 15. June 2017 via the form.

By submitting the application form, the applicant agrees to the General Terms and Conditions, OFF_festival Bratislava. Please read the terms and conditions carefully:

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OFF_festival Bratislava

Submitted project descriptions (short and long) must relate to the festival theme and must be proofread (Slovak and English versions) prior submitting.

 

The submitted proposals must contain the following information:

For solo exhibitions

Artist: name, CV
Contact person: name, address, phone and email contact
Project/work details: title, short project description related to the festival theme to be used in the catalogue (max. 500 characters), project description related to the festival theme to be used in the installation (max. 1800 characters), previews of all selected works, three images maximum 1 MB size.
Media and installation details: technique and form of installation, preliminary number of works and their sizes, weight in the case of objects, visualization of intended installation.

For group / school exhibitions

Goup details: name of institution / name of art group
Contact person: name, address, phone and email contact
Project/work details: title, complete list of exhibiting artists, short project description related to the festival theme to be used in the catalogue (max. 500 characters), project description related to the festival theme to be used in the installation (max. 1800 characters), previews of all selected works, three images maximum 1 MB size.
Media and installation details: technique and form of installation, preliminary number of works and their sizes, weight in the case of objects, visualization of intended installation.

From among received projects, the OFF_festival Bratislava board subsequently selects the OFF_festival Bratislava program to be presented during November 2017. Artists / curators will be informed by 1 July 2017 about results and follow-up procedures.

The mandatory terms and conditions valid during the month of November are published on the OFF_festival Bratislava website (III. Exhibitor`s rights and obligations, IV. Delivery of the work, V. Technical execution – installation, VI. Technical terms and conditions – safety, VII. Liability for incurred damage, VIII. End of the festival – removal of installation)

The registration fee € 50 / solo exhibition and € 100 / group exhibition should be paid (by selected applicants only) after the selection results are announced, no later than the 31st August 2017 via bank transfer to the OFF_festival account.

Organiser: Civil association OFF_festival Bratislava
Registered seat: Tbiliská 13, 831 06 Bratislava/Rača
Bank contact: Tatra Banka, a. s.
Account number:
2921871256/1100
IBAN:
SK06 1100 0000 0029 2187 1256
BIC /SWIFT/: TATRSKBX

The fee is intended to support the operation of the festival and partial coverage of production and other costs related to the implementation of the festival (printing of catalogue and promotional materials, promotion of the festival, utility charges, installation tools and material, surveillance of exhibition space, catering for the opening, etc.)

The copy of the application including attachments will be sent to your e-mail address provided by you in the online form. This is the confirmation that your application has been successfully completed and submitted. In the case, you receive no e-mail with the application, check your spam. No e-mail with the application in any of the mailboxes means the application has not been submitted. In this case, please, try to submit your application again. If you are not succeeding in submitting the application, reduce the size of the attached files. If the problems with submitting persist do not hesitate to contact us.