ON_AWARD

Cenu ON udeľuje štvorčlenná odborná porota autorovi za progresívne a invenčné dielo na poli fotografie a nových médií. Aj týmto spôsobom sa OFF_festival Bratislava snaží poskytnúť mladým umelcom, ktorí tvoria v týchto médiách, veľkorysé podmienky podpory a zviditeľnenia.

Počas siedmych rokov sa v tíme poroty vystriedali osobnosti z fotografického sveta: Vladimír Birgus, Michaela Bosáková, Judita Csáderová, Lucia L. Fišerová, Milota Havránková, Peter Homola, Šymon Kliman, Dušan Kochol, Bohunka Koklesová, Juraj Králik, Zuzana Lapitková, Rafal Milach, Lucia Nimcová, Michaela Pašteková, Dorota Sadovská, Pavel Maria Smejkal, Ľubo Stacho, Štěpánka Stein, Ján Strieš, Jindřich Štreit, Miro Švolík, István Virágvölgyi, Matúš Zajac  a Jaro Žiak. Spolu s cenou ON_award, originálom z dielne keramičky Simony Janišovej, víťaz automaticky nadobúda právo vystavovať na ďalšom ročníku OFF_festivalu Bratislava so súborom priamo spätým s aktuálnou ústrednou témou.

Prvou víťazkou ON_award sa v roku 2010 stala Jana Žilčayová s výstavou Brainstorm – sériou portrétov, načrtávajúcich skúsenosti so sociálnou interakciou a integráciou východoeurópskeho dievčaťa v juhovýchodnej Ázii.

V roku 2011 zvíťazil slovensko-poľský fotografický pár Silvia a Bart Pogoda a ich projekt As If There Was No Tomorrow (Akoby nebolo žiadne zajtra). Dvojica citlivo zachytila náladu miesta, kde žijú ľudia oddávajúci sa každému okamihu tak, akoby bol ich posledným.

Na OFF_festivale 2012 prebral žezlo Dany Peschl s výstavou To the Mountains (Do hôr), súborom nevyrozprávaných príbehov a surreálnych situácií z prostredia európskych veľhôr.

ON_award 2013 získala Vendula Knopová so súborom Two Walk and the Middle One Falls Down (Idú dvaja a prostredný spadne), ktorého estetika, namiešaná zo spomienok, banalít a rozpakov, je reakciou na okolitý svet a spoločenské konvencie.

V nasledujúcom piatom ročníku, si cenu za najosobitejšiu výstavu prevzalo osem študentov z katedry fotografie, Univerzita v Kaposvári. Ich inštalácia Intervencie (2014) sa samotná stala aktom manifestu. Svoju revolúciu rozbehli spochybnením statusu quo, odmietnutím zaužívaného s cieľom dosiahnuť nové.

Cenu ON_award 2015 získal francúzsky fotograf Swen Renault za súbor Killing Bechers (Deštrukcia Becherovcov), interpretujúci odkaz tejto vplyvnej umeleckej dvojice prostredníctvom vlastnej typológie vodných veží, rozpadávajúcich sa pod vplyvom zubu času.

V roku 2016 si cenu prevzala poľská študentka Katarzyna Wojtas z Univerzity výtvarných umení v Poznani. Jej inštalácia navrstvených nájdených fotografií pod názvom Neverím pamäti zhmotnila víziu archívu ako živej, meniacej sa entity, kde zo starého vzniká niečo nové.

Držiteľom ceny za rok 2017 sa stal fínsky umelec Eetu Linnankivi so svojimi šiestimi video-portrétmi mladých mužov s názvom Be Like A Man (Buď ako chlap). Subtílnosť nahliadnutia do citlivej mužskej duše tu podčiarkuje takmer statický záber kamery.

Upon the decision of an expert four-member jury, the ON_award is given to an artist for a progressive and inventive work in the field of photography and new media. This is one of the festival‘s means to offer optimum conditions of support and promotion.

In the last seven years, the judges have consisted of renowned personalities from the world of photography: Vladimír Birgus, Michaela Bosáková, Judita Csáderová, Lucia L. Fišerová, Milota Havránková, Peter Homola, Šymon Kliman, Dušan Kochol, Bohunka Koklesová, Juraj Králik, Zuzana Lapitková, Rafal Milach, Lucia Nimcová, Michaela Pašteková, Dorota Sadovská, Pavel Maria Smejkal, Ľubo Stacho, Štěpánka Stein, Ján Strieš, Jindřich Štreit, Miro Švolík, István Virágvölgyi, Matúš Zajac and Jaro Žiak. Together with the ON_award, an original piece by the ceramist Simona Janišová, the winner is automatically granted the possibility to exhibit next year at the OFF_festival Bratislava presenting a new series related to the current festival theme.

In 2010, the first ON_award winner was Jana Žilčayová with her exhibition Brainstorm – a series of portraits reflecting on the experience with social interaction and integration of a girl from Eastern Europe into Southeast Asia.

The 2011 award went to a Slovak-Polish couple, Silvia and Bart Pogoda, with their project As If There Was No Tomorrow. The artists sensitively captured the spirit of a place where people live every moment of their lives as if it were their last.

In 2012, the baton was handed on to Dany Peschl for his exhibition To the Mountains, a series of untold stories and surreal situations taking place in the European mountains.

The ON_award 2013 winner was Vendula Knopová with her project Two Walks and the Middle One Falls Down in which aesthetics mixes memories, banalities and awkwardness as a reaction to the surrounding world and social conventions.

The fifth award was given to eight Hungarian students from the Photography Department at the University of Kaposvár for their most exceptional exhibition. Their installation Interventions (2014) became an act of manifest itself. They started their revolution by questioning the status quo, denying what is customary in order to achieve newness.

The ON_ award 2015 was given to the French photographer Swen Renault for his series Killing Bechers interpreting the message of this influential artist couple with his own typology of elevated water tanks, falling apart under the ravages of time.

In 2016 the prize went to the Polish student Katarzyna Wojtas from the University of Visual Arts Poznan. Her installation of layered found photographs titled “I do not trust memory” materialized a vision of an archive as a living evolving entity where something new originates from something old.

The 2017 awardee became a Finish artist Eetu Linnankivi with his six video-portraits of young men titled Be Like A Man. The subtlety of his insight into the sensitive male soul is underlined here by an almost static video frame.