News

VOLUNTEERS

STAŇ SA SÚČASŤOU OFF_FESTIVALU BRATISLAVA 2015!

OFF_festival Bratislava hľadá dobrovoľníkov.

Máš rád fotografiu? Najnovšie fotografické trendy ti nie sú cudzie? Zaujíma ťa zákulisie príprav medzinárodného festivalu? Chceš byť súčasťou jedinečnej kultúrnej udalosti v rámci mesiaca fotografie? Práca na výstavách a ich inštalácii ti nie je cudzia?
Ak si odpovedal(a) kladne, hľadáme práve teba! OFF_festival Bratislava každým rokom rastie, a preto je výpomoc dobrovoľníkov, prispievajúca k zlepšeniu jeho chodu, viac než vítaná.
_________________________________

Úlohy dobrovoľníka na OFF_festivale Bratislava 2015:
(termín: 4. – 5. 11. 2015, od 10:00 do 17:00)

– pomoc a asistencia pri inštalovaní výstav
– organizácia a dozor nad distribúciou inštalačného materiálu a techniky
– rozmiestňovanie a inštalovanie informačných panelov, označení a textov
– navigovanie a usmerňovanie návštevníkov a účastníkov festivalu
– asistencia pri interaktívnych výstavách, ukážka a vysvetlenie daného projektu
a.p.
_________________________________

Výhody a odmena pre dobrovoľníkov OFF_festivalu Bratislava 2015:

– spolupráca s progresívnym teamom kurátorov a koordinátorov medzinárodného fotografického festivalu
– možnosť “networkingu” v kultúrnej sfére
– praktické skúsenosti v oblasti teamovej práce počas prípravy a zabezpečovania kultúrneho podujatia
– možnosť komunikovať s domácimi aj zahraničnými umelcami a kurátormi z oblasti fotografie
– možnosť využitia cudzieho jazyka
– práca v unikátnom prostredí historickej budovy Pisztoryho paláca
– certifikát dobrovoľníka a drobné dary (tričko, taška, program, odznak, balón, a.p.) spojené s OFF_festivalom Bratislava
_________________________________

Podmienky:

– dobrovoľník sa riadi podľa pokynov koordinátorov festivalu
– dobrovoľnú činnosť vykonávať čo najlepšie, podľa svojich schopností a možností
_________________________________

Prihlásiť sa môžeš na projects@offfestival.sk do 30. októbra 2015. Do správy uveď svoje meno, telefonický kontakt, mailovú adresu a vek. Môžeš nám tiež napísať o svojich predošlých skúsenostiach s dobrovoľníctvom, či práci na podobných projektoch. Tešíme sa na Teba!

SHORTLIST 2015

For the English version, please scroll down

Po zasadnutí odbornej poroty zloženej z kurátorov OFF_festivalu Bratislava, bol z obrovského počtu záujemcov zostavený program pre rok 2015 pozostávajúci z 21 výstav v Pisztoryho paláci (13 samostatných výstav a 8 skupinových výstav).

OFF_festival Bratislava 2015 – Shortlist:

BELÁK MAROŠ (SK)
GOTOWAŁA AGNIESZKA (PL)
HALÁNOVÁ ZUZANA & LAURINC DANIEL (SK)
HOPFGARTNER IRENE (IT)
HÖLLHUMER LEON (AT)
CHADIM TOMÁŠ (CZ)
KLOSS THIEMO (DE)
KORONCZI DÁVID (SK)
LEE DEASUNG (KR)
LUKAČOVIČOVÁ LENKA (SK)
MIKULE TOMÁŠ (CZ)
RENAULT SWEN (FR)
TALUKDER RAHUL (BD)

BTK, UNIVERSITY OF ART & DESIGN IN BERLIN (DE)
JOHNSON DANIEL & SILANO PACIFICO & VOULGARIS PATRICIA (US)
PAPIER (CZ)
SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA, INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY (CZ)
STUDIO OF YOUNG PHOTOGRAPHERS (HU)
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN LAHTI, INSTITUTE OF DESIGN AND FINE ARTS (FI)
UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAŃ (PL)
UNIVERSITY OF KAPOSVÁR (HU)

Všetkým autorom, ktorí do programu OFF_festivalu Bratislava 2015 zaradení neboli, prajeme veľa úspechov v nadchádzajúcej tvorbe a veríme, že zvážia účasť na OFF_festivale opäť v budúcich ročníkoch.

(OFF_festival Bratislava si vyhradzuje nárok na zmenu programu na základe Terms and Conditions uvedených na webovej stránke www.offfestival.sk.)
_________________________________

This year, OFF_festival received a huge amount of entries from which the jury of the festival curators have chosen 21 projects for the 2015 program in the Pisztory Palace (13 individual exhibitions and 8 group exhibitions).

OFF_festival Bratislava 2015 – Shortlist:

BELÁK MAROŠ (SK)
GOTOWAŁA AGNIESZKA (PL)
HALÁNOVÁ ZUZANA & LAURINC DANIEL (SK)
HOPFGARTNER IRENE (IT)
HÖLLHUMER LEON (AT)
CHADIM TOMÁŠ (CZ)
KLOSS THIEMO (DE)
KORONCZI DÁVID (SK)
LEE DEASUNG (KR)
LUKAČOVIČOVÁ LENKA (SK)
MIKULE TOMÁŠ (CZ)
RENAULT SWEN (FR)
TALUKDER RAHUL (BD)

BTK, UNIVERSITY OF ART & DESIGN IN BERLIN (DE)
JOHNSON DANIEL & SILANO PACIFICO & VOULGARIS PATRICIA (US)
PAPIER (CZ)
SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA, INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY (CZ)
STUDIO OF YOUNG PHOTOGRAPHERS (HU)
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN LAHTI, INSTITUTE OF DESIGN AND FINE ARTS (FI)
UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAŃ (PL)
UNIVERSITY OF KAPOSVÁR (HU)

We wish great future success to all the artists who were not included in the program of OFF_festival Bratislava 2015. We hope that they will consider participation in future years of the OFF_festival.

(OFF_festival Bratislava reserves rights to change the program based on the Terms and Conditions listed on the website www.offfestival.sk.)

OFF_POHODA 2015

For the English version, please scroll down


EXISTENCIA ROZPUSTENÁ V KONCEPTE

9. – 11. júl 2015 / festival Pohoda / pohodafestival.sk


Kiva, Šymon Kliman, Mia Kohlerová, Dušan Kochol, Milan Krištůfek, Eliška Kyselková, Daniel Laurinc, Bára Prášilová, Jiří Thýn

Projekt prezentuje výber autorov vystavujúcich na fotografickom festivale OFF_festival Bratislava počas jeho päťročnej histórie. Umelcov spája konceptuálny prístup k téme človeka a realite života, ktorý uskutočňujú prostredníctvom osobitých analytických pohľadov. Cieľom výstavy je poskytnúť divákovi obraz rôznorodosti autorského spracovania spoločného námetu, ktorý transformuje stav bytia do umeleckého konceptu. Je to zároveň prehliadka najaktuálnejších trendov novej progresívnej generácie pracujúcej s médiom fotografie.

_________________________________


EXISTENCE DISSOLVED IN CONCEPT

9 – 11 July 2015 / Pohoda festival / pohodafestival.sk


Kiva, Šymon Kliman, Mia Kohlerová, Dušan Kochol, Milan Krištůfek, Eliška Kyselková, Daniel Laurinc, Bára Prášilová, Jiří Thýn

The project presents a selection of authors, having exhibited at the photographic festival OFF_festival Bratislava during its 5 years history. A conceptual approach to the topic of human and reality of life, realized by specific analytic views, unites all artists. The aim of this exhibition is to offer a viewer an image of diversity in author’s elaboration of a common theme, transforming the state of being into an artistic concept. At the same time, it is an overview of the most current trends of the new progressive generation working with the photographic medium.

tumblr_inline_nqm6lzM1Zk1s87i06_500

OFF_2015 INTERPRET* ART

For the English version, please scroll down


OFF_festival Bratislava 2015

Výzva na predkladanie projektov na tému:


INTERPRET*ART

Všetko tu už raz bolo! Poznáme hranice autenticity a originality? Vytvára interpretácia a apropriácia výtvarných, literárnych či hudobných diel, dielo nove? Nachádzame zmysel v rekonštrukcii už vypovedaného a v replikácii unikátneho s novým kontextom?

Postup a podmienky zaradenia do programu OFF_festivalu Bratislava 2015:

Pošli svoj projekt reagujúci na hore uvedenú tému do 30. júna 2015 na projects@offfestival.sk

Predložené koncepcie by mali obsahovať:
1. meno autora
2. meno inštitúcie v slovenskom aj anglickom jazyku (platí pre školské výstavy)
3. meno kurátora (nepovinné)
4. názov projektu v slovenskom aj anglickom jazyku
5. stručná explikácia projektu v nadväznosti na tému festivalu (3-5 viet, max 500 znakov)
6. webový odkaz
7. CV autora
8. tri fotografie v tlačovej kvalite
9. technika diela a spôsob adjustácie
10. predbežný počet a rozmery diel
11. plánovaný spôsob inštalácie (vizualizácia), ktorý bude pre prijaté projekty záväzný
Komisia OFF_festivalu Bratislava následne vyberie z prijatých projektov tie, ktoré budú zaradené do programu OFF_festivalu Bratislava 2015 a do exhibície v Pisztoryho paláci počas mesiaca november 2015. Autori / kurátori budú informovaní do 1. augusta 2015 o výsledku a o ďalšom postupe a pokynoch. Záväzné podmienky OFF_festivalu Bratislava platné počas mesiaca november sú uvedené na webovej stránke OFF_festivalu Bratislava.
Registračný poplatok vo výške € 50 / sólo výstava, € 100 / skupinová výstava je potrebné uhradiť po oznámení výsledkov najneskôr do 31. augusta 2015 bankovým prevodom na účet OFF_festivalu. Zápisné je určené na podporu chodu festivalu a čiastočné pokrytie produkčných a iných nákladov, súvisiacich s realizáciou festivalu (tlač katalógov, propagačných materiálov, propagácia festivalu, úhrada energií, inštalačné pomôcky a materiál, stráženie výstavného priestoru, občerstvenie na vernisáž, atď.)

_________________________________
OFF_festival Bratislava 2015
Call for project proposals related to the theme:


INTERPRET*ART

Everything has already been! Do we know borders of authenticity and originality? Does interpretation and appropriation of work of visual, literary or musical art create a new one? Do we find meaning in reconstruction of the aforesaid or in replication of the unique with a new context?
The procedure and conditions for inclusion in to the program of OFF_festival Bratislava 2015:

Send your project that relates to the theme written above before the 30th June 2015 on projects@offfestival.sk

All presented concepts should include:

1. the author’s name
2. name of the institution (for school exhibitions)
3. the curator’s name (optional)
4. project name
5. brief explication of the project related to the current festival theme (3-5 sentencies, max 500 characters)
6. website link
7. the author’s résumé
8. three photographs in print quality
9. format of artwork and method of mounting
10. preliminary number and size of works
11. planned installation method (visualization), obligatory for accepted projects
The board of the OFF_festival Bratislava will subsequently choose from the presented projects, the ones that will be included in to the program of OFF_festival Bratislava in 2015 and in to the exhibition in the Pisztory Palace during November 2015. Authors / curators will be informed by the 1st August 2015 of the outcome and follow-up instructions. Binding conditions of OFF_festival Bratislava valid during the month of November are listed on the website page of OFF_festival Bratislava.
Registration fee, of € 50 / solo exhibition and € 100 / group exhibition, should be paid after the results are announced no later than the 31st August 2015 via bank transfer to OFF_festival account. The fee is intended to support the operation of the festival and partial coverage of production and other costs related to the implementation of the festival (printing of catalogue and promotional materials, promotion of the festival, utility charges, installation tools and material, surveillance of exhibition space, catering for the opening, etc.)