About

OFF_festival Bratislava prebieha súčasne s Mesiacom fotografie a zachováva si svoju jedinečnosť ako platforma nových talentov na fotografickej scéne. Od začiatku svojej existencie bolo snahou tohto podujatia vytvoriť veľkorysé podmienky propagácie a podpory mladých umelcov pôsobiacich na poli fotografie.

Festival novej fotografie odštartoval v roku 2010 výstavou mladej a sviežej fotografickej tvorby, ktorú vystriedalo rozjímanie nad rozdielom medzi fikciou a faktom o rok neskôr. Rok 2012 sa niesol v duchu individuálneho vnímania krásy a bizarnosti a v roku 2013 sme ponúkli všeobecnejší pohľad na radosti a strasti generácie Y. Piaty ročník festivalu vyzýval k revolučnému manifestu, kým v roku 2015 sme sa sústredili na hľadanie významu a autenticity v interpretácii a apropriácii. Ostatný ročník zhmotnil predstavy o archíve budúcnosti.

V roku 2017 chceme umeleckými postupmi preskúmať tajomstvá fyzického aj duševného. Pod názvom Anatómia duše otvárame nie len večnú otázku možnosti súladu tela a duše, dosiahnutia harmónie, či naopak nevyhnutnosti vzájomného popretia. Zaujíma nás aj analýza súčasného stavu a vnímanie oboch fenoménov v dnešnej spoločnosti. Čo pre nás znamenajú? Ako sa zmenil náš postoj k jednému, druhému aj oboch spolu v priebehu histórie?

The OFF_festival Bratislava is held simultaneously with the Month of Photography and it acquires its uniqueness by being a platform for fresh talents from the photography scene. Since its inception, the aim of the event has been to create optimum conditions for the promotion and support of young artists working within photography.

The festival of new photography started in 2010 with the exhibition of young & fresh photographic works, altered by contemplation over differences between fiction and fact the following year. Year 2012 was marked by a spirit of personal perception of beauty and bizarreness and in 2013 we offered a more generalized view of the pleasures and sorrows of Generation Y. The festival´s fifth year in 2014 called for a revolutionary manifesto while in 2015 we focused on a search for meaning and authenticity in interpretations or appropriations. The latest year materialized ideas about the tomorrow’s archive.

In 2017 we want to research secrets of the physical and spiritual by means of artistic practice. Under the title Anatomy of the Soul we open not only the question if harmony of body and soul is possible to achieve or if in contrary, mutual deny is inevitable. We are also interested in analysis of the current state of these matters and in the point of view to both, body and soul by the modern society. What do they mean for us? How our attitude to one, the other and the two together has changed in the course of history?