About

OFF_festival Bratislava prebieha súčasne s Mesiacom fotografie a zachováva si svoju jedinečnosť ako platforma nových talentov na fotografickej scéne. Od začiatku svojej existencie bolo snahou tohto podujatia vytvoriť veľkorysé podmienky propagácie a podpory mladých umelcov pôsobiacich na poli fotografie.

Festival novej fotografie odštartoval v roku 2010 výstavou mladej a sviežej fotografickej tvorby, ktorú vystriedalo rozjímanie nad rozdielom medzi fikciou a faktom o rok neskôr. Rok 2012 sa niesol v duchu individuálneho vnímania krásy a bizarnosti a v roku 2013 sme ponúkli všeobecnejší pohľad na radosti a strasti generácie Y. Piaty ročník festivalu vyzýval k revolučnému manifestu, kým v roku 2015 sme sa sústredili na hľadanie významu a autenticity v interpretácii a apropriácii. Predposledný ročník zhmotnil predstavy o archíve budúcnosti. A v roku 2017 sme pod názvom Anatómia duše rozoberali večnú otázku možnosti súladu tela a duše, dosiahnutia harmónie, či naopak nevyhnutnosti vzájomného popretia.

Za tému deviatej edície festivalu v roku 2018 sme vybrali pojem Antropocén, označujúci súčasné geologické obdobie, počas ktorého ľudstvo začalo svojou činnosťou významne ovplyvňovať životné prostredie a planétu. Zatiaľ nevyjasnené postoje vedcov, aké časové ohraničenie, či akú konkrétnu činnosť človeka tento pojem zahŕňa, otvárajú pole pre umeleckú rozpravu. Je zrejmé, že táto téma svojou aktuálnosťou v prítomnosti zároveň prepája minulosť s budúcnosťou a siaha od mikrosveta jedinca ku globálnej mierke spoločnosti.

PUBLIKÁCIE

Vydavateľská činnosť OFF_festivalu Bratislava doposiaľ zahŕňa dva diely publikácie, ktorá slúži ako prehľad víťazných súborov ceny ON_award (ON_award 2010 – 2012 a ON_award 2013 – 2015). Cenu každoročne na OFF_festivale Bratislava udeľuje štvorčlenná odborná porota autorovi za progresívne a invenčné dielo na poli fotografie a nových médií.

The OFF_festival Bratislava is held simultaneously with the Month of Photography and it acquires its uniqueness by being a platform for fresh talents from the photography scene. Since its inception, the aim of the event has been to create optimum conditions for the promotion and support of young artists working within photography.

The festival of new photography started in 2010 with the exhibition of young & fresh photographic works, altered by contemplation over differences between fiction and fact the following year. Year 2012 was marked by a spirit of personal perception of beauty and bizarreness and in 2013 we offered a more generalized view of the pleasures and sorrows of Generation Y. The festival’s fifth year in 2014 called for a revolutionary manifesto while in 2015 we focused on a search for meaning and authenticity in interpretations or appropriations. The last but one year materialized ideas about the tomorrow’s archive. And in 2017 we analysed the eternal question of possible harmony between body and soul or contrary their mutual deny under the title Anatomy of Soul.

As a topic of the ninth edition in 2018 we picked the term Anthropocene referring to the present geological period during which humanity have achieved a significant impact on the environment and planet. They are particularly the undefined opinions of scientists what human activity and since when this concept should encompass that open space for artistic production. It is obvious that this topic so current in present times links past with future and reaches from the micro world of an individual to the global scale of society.

PUBLICATIONS

The OFF_festival Bratislava publication activity involves two volumes of the awarded series review, ON_award 2010 – 2012 and ON_award 2013 – 2015. Upon the decision of an expert four-member jury, the ON_award is annually given to an artist for a progressive and inventive work in the field of photography and new media.